Subvencions per a la retirada de l’amiant a Catalunya 2023

Les teulades i construccions amb amiant poden posar en greu risc la salut de les persones; per això, tant per normativa europea com autonòmica és obligatòria la seva retirada (2032 data límit a Catalunya per fer-ho) Amb l’objectiu d’ajudar a la retirada d’aquest material la Generalitat de Catalunya està concedint diferents subvencions per facilitar-ne la retirada. Per accedir-hi, entre altres requisits, cal que aquesta retirada la realitzi una empresa homologada i inscrita al RERA com és el cas de Teulades Lleida.

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), juntament amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, obre cada any una convocatòria per concedir ajuts i subvencions per retirar l’amiant dels materials d’aïllament i construcció que el continguin.

Aquestes subvencions estan obertes a qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, també comunitats de veïns que siguin propietàries d’una construcció que podran sol·licitar aquest ajut amb l’única condició que l’empresa que s’encarregue d’efectuar la retirada estigui inscrita al RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) com és el cas de Teulades Lleida, i que es presenti un projecte de retirada i reforma professional.

El 28 dabril la Generalitat va fer públiques les bases reguladores

El 28 d’abril passat la Generalitat de Catalunya va fer públiques les bases reguladores per a la convocatòria d’ajudes per a la retirada de materials que continguin amiant i per a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic a cobertes afectades. RESOLUCIÓ ACC/1435/2023, de 27 d’abril.

La Generalitat de Catalunya estableix dues línies dajuda. Una per a la retirada com a tal de l’amiant de teulades i una altra per a la retirada i posterior instal·lació d’autoconsum fotovoltaic en edificacions on s’hagi desenvolupat una activitat econòmica.

Dues línies de subvencions

Línia 1

Bases reguladores de les ajudes per fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, destinades als propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que n’impulsin el desamiantat, ja siguin persones físiques o jurídiques , públiques o privades, i comunitats de veïns

 • Se subvenciona el 100% de la despesa de retirada, transport o gestió de residus d’amiant fins a un màxim de 30.000€, segons els metres quadrats de coberta d’amiant retirada.
 • Es pot executar l’obra un cop presentada la sol·licitud
 • El procediment de concessió és el de concurrència pública no competitiva, amb el límit de la disponibilitat pressupostària
 • No es consideraran despeses subvencionables els materials d’obra i de construcció emprats per substituir la funció que feia l’amiant retirat a l’immoble

Línia 2

Ajuts per fomentar la retirada de residus de cobertes que continguin amiant, i la seva substitució, i complementàriament la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l’immoble on s’hagi retirat l’amiant, destinades als propietaris de béns immobles en què es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

 • Se subvenciona un percentatge, en funció del tipus d’empresa, de la de retirada, transport, tractament i, si escau, mitjans auxiliars dels elements que continguin amiant, substitució de les cobertes retirades, i la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les cobertes d’amiant afectades.
 • Es pot executar lobra una vegada presentada la sol·licitud.
 • Concurrència competitiva (publicades a les bases reguladores)
 • Per optar a la subvenció l’empresa encarregada de la retirada de l’amiant ha d’estar registrada al RERA com a Teulades Lleida

Pel que fa a la concessió d’aquestes ajudes s’han de tenir en compte alguns aspectes:

 • La retirada de l’amiant haurà de ser realitzada per empreses inscrites al RERA
 • Disposar del Pla de treball de l’autoritat laboral
 • Incompatibilitat entre la línia 1 i la línia 2


La resolució i notificació de la sol·licitud, quant a concessió de les subvencions, s’efectuaran en un termini màxim de mig any, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Teulades Lleida, retirem l’amiant de la seva vida i li oferim la millor resposta per a la nova teulada. Incloses les teulades amb teules fotovoltaiques

No Comments

Post a Comment