Millora la teva qualitat de vida, elimina les teulades i les estructures d’amiant, més que una obligació, una necessitat

Les teulades i estructures fabricats amb amiant, malauradament, encara són una realitat molt present en molts dels nostres edificis, naus industrials, magatzems, etc. amb el perill que comporta per a la salut de les persones aquest tipus de material, altament contaminant. D’aquí la importància de retirar-lo de “les nostres vides” d’una manera correcta i regulada, a través d’una empresa homologada, com Teulades Lleida, encarregada d’eliminar-lo seguint la normativa establerta i dipositant-lo en un abocador autoritzat per a la recepció, el tractament i eliminació.


Cal recordar que, segons la normativa vigent, abans del final de la present dècada (el 2028) l’amiant haurà d’haver-se retirat, de manera obligatòria, de tots els edificis de caràcter públic o d’ús massiu. Així mateix, l’any 2032 és la data límit establerta per a l’eliminació total a Catalunya d’aquest material tan nociu per a la salut i altament cancerigen (la inhalació de fibres d’asbest pot comportar greus i diversos problemes pulmonars com l’asbestosi i el càncer. Amb el pas dels anys augmenta la perillositat d’aquest material)


Per això, i amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que viuen o realitzen qualsevol tipus d’activitat en edificacions equipades amb aquest material, és preceptiva la seva eliminació com més aviat millor.

Si es troba en aquesta situació, a Teulades Lleida estudiarem el seu cas i procedirem, mitjançant un equip format de manera específica per aquestes funcions, a la seva retirada, adaptant-nos en tot moment a les necessitats de cada client.

En aquest sentit, un cop retirades les cobertes d’amiant, des de Teulades Lleida ens encarregarem també de la construcció d’una nova teulada d’acord amb les necessitats constructives que necessiti, incloses teulades “sostenibles” dotades amb instal·lacions fotovoltaiques.

Procés per a la retirada de l’amiant

En primera instància, farem un estudi sobre el terreny per conèixer en profunditat l’estat i les característiques del material a retirar. En funció de la seva situació, característiques, del lloc on es trobi i condicions d’ús de l’immoble s’establirà el pla de treball per retirar-lo i eliminar-lo, sempre anteposant la seguretat de les persones que realitzen el treball i la de les persones que facin ús, si escau, d’aquestes instal·lacions.


Un cop realitzat aquest pas, redactarem, de manera prèvia a l’inici dels treballs, el pla de seguretat i salut preceptiu, que donarà pas a les tasques de retirada de l’amiant, que s’introduirà en receptacles habilitats i homologats amb aquesta finalitat minimitzar el possible alliberament de fibres.

De manera paral·lela, un cop acabada la retirada de l’amiant es durà a terme un procés de descontaminació, i es dipositarà el material en un abocador autoritzat per a la recepció d’aquest tipus de productes on es procedirà, d’acord amb la normativa vigent, al seu tractament i posterior eliminació.

Què és l’amiant?

L’amiant, també anomenat asbest, ha estat, en temps pretèrits (especialment fins a l’entrada del nou segle), un material utilitzat d’una manera molt generalitzada a la construcció; en bona mesura, gràcies a les seves bones prestacions com a aïllant tèrmic i per resistir molt bé a les altes temperatures. La majoria de les plaques de fibrociment col·locades abans de l’any 2000 compten entre els seus components amb l’amiant.

Què diu la normativa?

Donada la seva perillositat per a la salut de les persones i animals la Unió Europea va prohibir el 2002 la seva producció, comercialització i utilització.

A Catalunya, bé sigui a l’hora de rehabilitar, retirar, manipular estructures que continguin aquest tipus de material, només les empreses especialitzades i homologades amb el certificat RERA de la Generalitat de Catalunya estan autoritzades per fer-ho, com és el cas de Teulades Lleida.

Com hem dit, l’any 2028 l’amiant haurà d’haver-se retirat de manera obligatòria de tots els edificis de caràcter públic o d’ús massiu de Catalunya i s’ha establert l’any 2032 com la data límit per a le seva total eliminació.


Més informació Normativa Amiant Generalitat de Catalunya

Subvencions per a la retirada de l’amiant

Amb l’objectiu d’ajudar a retirar aquest material, la Generalitat de Catalunya ha establert tota una sèrie d’ajuts per retirar residus de materials d’aïllament i construcció amb amiant. TES / 1805/2019. Aquests ajuts poden arribar a cobrir la major part del cost de la retirada.

L’objecte de les ajudes és fomentar la retirada en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant.

Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus d’amiant els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que n’impulsin el desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.


Més informació subvencions retirada amiant

No Comments

Post a Comment