Empresa homologada per a la retirada de fibrociment amb amiant

A l’emprendre la reforma, refer o mantenir una teulada antiga podem trobar-nos amb la presència de cobertures realitzades amb fibrociment. Ens encarregarem de totes les gestions necessàries per la retirada i eliminació d’aquests elements (teulades d’uralita, pluvials, cantoneres, careners, xemeneies …), d’acord amb la normativa vigent (RD: 396/2006 ) de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

Els nostres professionals s’encarregaran de la retirada de les cobertes de fibrociment amb amiant, seguint totes les mesures de seguretat establertes, i de la posterior sustitució, si així s’acorda, per una teulada amb el material i sistema constructiu escollit pel client.